Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Zenner DSF

1. De periode van lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van datum dagtekening, naam, adres, reden van opzegging en ondertekening.

3. Een schriftelijke opzegging wordt uitsluitend geaccepteerd indien de vooruitbetaling van de contributie voor de overeengekomen termijn is voldaan.

4. Na betaling van hetgeen ondergetekende verschuldigd is, ontvangt de cursist een inlog voor op ons ledenportaal, bij gebruikmaking van de faciliteiten van Zenner DSF dient er voor iedere les ingecheckt te worden.

5. De betaling van de verschuldigde contributie voor de overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel voor het begin van elke nieuwe termijn.

6. Restitutie van contributie/cursusgeld kan alleen plaatsvinden indien de cursist vanwege medische redenen geen gebruik meer kan maken van de faciliteiten van Zenner DSF en een schriftelijke doktersverklaring kan overleggen.

7. Het is ondergetekende bekend, dat de volledige contributie of het cursusgeld ook verschuldigd is, indien, door welke reden dan ook, de lessen niet gevolgd worden.

8. De cursist onderwerpt zich aan de door de directie of bevoegde medewerkers van Zenner DSF gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen omtrent de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht.

9. De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het desbetreffende onderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust, dat het beoefenen van bepaalde takken van sport en dans risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport en dans kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

10. Tevens zal de cursist Zenner DSF vrijwaren van aanspraken door derden in dezen.

11. Met deze verklaring geeft u Zenner DSF toestemming om de gemaakte foto’s/video’s te gebruiken voor interne en externe marketing, zowel online als offline.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s/video’s die door Zenner DSF, of in opdracht van Zenner DSF worden gemaakt.

12. Middels ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en accepteert tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

13. Minderjarigen, die dit formulier ondertekenen met de bedoeling de indruk te geven dat die handtekening door hun wettelijke vertegenwoordiger is geplaatst, stellen zich bloot aan strafrechtelijke vervolging als bedoeld in artikel 225 e.v. van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte).

website door Web Oppep